April, 2021Great Road of Heroes

Level-5 เลื่อนวางจำหน่าย Inazuma Eleven: Great Road of Heroes ไปปี 2023 แทน

Level-5 ขอเลื่อนวางจำหน่าย Inazuma Eleven: Great Road of Heroes ออกไปอีกครั้ง ทีมพัฒนา

Read More